Atölye Çalışmaları

Felsefe Dersleri

16 Aralık Cuma
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı : PROF. DR. ÖMER TÜRKER

Prof. Dr. Ömer Türker ile Kasım ayında başlatılan Felsefe Dersleri’nde bilgi teorisi, doğa teorisi, metafi zik, ahlâk ve siyaset gibi klasik felsefenin temel meseleleri ele alınıyor. İslam döneminde yetişen Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Râzî gibi fi lozof ve düşünürlerin felsefî öğretilerine atıfta bulunarak felsefenin temel meseleleri konuşuluyor. Programda Aralık ayında da farklı bölge ve dönemlerde yetişen fi lozofların tarih boyunca insanlığın ortak sorunlarına yaklaşımları tahlil edilmeye devam edecektir.

© 2023 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.